Privatumo apsauga BTA

Jūsų privatumas mums yra svarbus

Mes suprantame, kad Jūsų asmens duomenys yra Jūsų vertybė, todėl tvarkome juos vykdydami konfidencialumo reikalavimus ir pasirūpindami jų saugumu.


Įsigaliojant Bendrajam duomenų apasaugos reglamentui, mes peržiūrėjome procesus dėl asmens duomenų tvarkymo ir skelbiame pagrindinius BTA privatumo politikos principus bei pilną BTA privatumo politiką.

Draudimo paslaugų teikimas
Svarbiausias ir dažniausias asmens duomenų tikslas yra draudimo paslaugų teikimas - nuo draudimo pasiūlymo patiekimo iki sprendimo priėmimo atsitikus įvykiui ir jo įgyvendinimo mokant draudimo išmoką.
Sutinkamai su šiuo tikslu, mes tvarkysime tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris, adresas, telefono numeris, e. pašto adresas, informaciją apie apdraustą turtą bei kitus duomenis, pateiktus BTA, kad galėtume sudaryti ar administruoti jau galiojančią draudimo sutartį.
Rizikos valdymas
BTA tvarko asmens duomenis valdydama riziką, taip pat siekdama išvengti sukčiavimo atvejų, įvertinti klientų riziką taip pat reguliuoti skundus.
Personalo vadyba
Asmens duomenys bus tvarkomi žmogiškųjų išteklių valdymo tikslu pradedant nuo kandidatų gebėjimų testo ir jų įvertinimo, taip pat ir vykdant darbo sutartis.
Specialių pasiūlymų pateikimas
Remiantis kliento sutikimu, BTA tvarkys asmens duomenis Loterijų organizavimo, klientų apklausų vykdymo, komercinių pranešimų platinimo tikslais.
Teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimas ir apsauga
BTA tvarko duomenis, kad užtikrintų galiojančių teisės aktų, susijusių su draudimo paslaugų teikimu, laikymasis. Taip pat tam, kad užtikrintų savo ir klientų teisėtus interesus, įskaitant atvejus, kad pasibaigus draudimo sutarčiai, galėtų pateikti atsakymus į teisėtus ir pagrįstus prašymus.
Draudimo Tarpininko paslaugų gavimas ir teikimas
Draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, sudarytų per draudimo tarpininką, taip pat su tikslu įvykdyti draudimo sutartį kito draudiko vardu, BTA veikiant kaip tarpininkui.
Statistinių duomenų rinkimas
BTA renka statistinių duomenis apie klientą, įskaitant duomenis apie draudimo paslaugas, kuriomis naudojamasi, ir draudimo išmokas.
Telefoninių pokalbių įrašymas
Klientų telefoninių skambučių įrašymas, siekiant užtikrinti draudimo paslaugų kokybę ir palengvinti ginčų sprendimą.

Asmens duomenų gavėjų kategorijos
Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus BTA turi teisę Kliento asmens duomenis perduoti šiems subjektams:
VIG grupės bendrovėms – asmens duomenims tvarkyti BTA nurodytais tikslais.

 • Asmenims, su kuriais bendradarbiauja BTA – sudarytų draudimo sutarčių vykdymo arba savo veiklos ar funkcijų tęstinumo užtikrinimo tikslais, įskaitant perdraudimo bendroves, tačiau tik tiek, kiek reikia nurodytam tikslui pasiekti.
 • Asmenims, kurie teikia BTA draudėjo laiku nesumokėtų draudimo įmokų ar kitų mokėjimų pagal draudimo sutartį kontrolės ir surinkimo paslaugas – tačiau tik tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti.
 • Finansinių paslaugų teikėjams, kurių naudai yra sudaryta draudimo sutartis – jų informavimo apie draudimo sutarties sąlygas, draudimo sutarties galiojimą ir draudimo žalų sureguliavimą tikslais, tačiau tik tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti.
 • Transporto priemonių savininkų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo informacinei sistemai, kurią tvarko LR TPDB, kai už atitinkamų duomenų tikslumą, vientisumą ir prieinamumą atsako REGITRA, TPTAC ir BTA, išsiuntusi duomenis REGITRAI – teisės aktų, reglamentuojančių transporto priemonių savininkų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sritį, nustatytoje apimtyje.
 • Kitiems partneriams, susijusiems su BTA paslaugų teikimu, kaip antai IT partneriai, archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai, e. pašto siuntimo paslaugų teikėjai ir paslaugų BTA klientams teikėjai – medicinos įstaigoms, sporto klubams, vaistinėms, optikos parduotuvėms.

Duomenų tvarkymo teritorija
Pagal teisės aktus asmens duomenys gali būti tvarkomi Lietuvoje ir užsienyje.
Asmens duomenų perdavimas ir tvarkymas už ES/EEE ribų galimas, jei tam yra teisinis pagrindas ir buvo imtasi tinkamų saugumo priemonių, kad būtų užtikrinta Asmens duomenų apsauga, atitinkanti Lietuvoje garantuojamą Asmens duomenų apsaugos lygį.

Asmens duomenys tvarkomi tik tol, kol būtina. Saugojimo laikotarpis gali būti pagrįstas, kai egzistuoja bent viena iš šių sąlygų:

 • tarp Kliento ir BTA yra sudaryta galiojanti sutartis;
 • asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra nustatytas teisės aktuose;
 • būtina įgyvendinti ir apsaugoti teisėtus BTA interesus;

Klientas gali nesutikti su jo/jos asmens duomenų tvarkymu teisės aktų nustatytoje apimtyje, apie tai informuodamas BTA, jeigu asmens duomenų tvarkymas nėra susijęs su BTA įsipareigojimais ir teisėmis.

BTA suteikia Jums:

 • Teisę susipažinti su tvarkomais jo/jos asmens duomenimis, kuriuos turi BTA;
 • Teisę reikalauti ištaisyti duomenis.
 • Gavusi pagrįstą Kliento prašymą ištaisyti duomenis, BTA nedelsdama ištaiso netikslius ir (arba) papildo neišsamius Asmens duomenis, atsižvelgdama į duomenų tvarkymo tikslus.
 • Teisę nesutikti, kad jo /jos asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis sutikimu.
 • BTA suteikia Jums galimybę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Asmens duomenis. Gavusi atitinkamą Kliento prašymą, BTA iš karto nutraukia asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisę reikalauti ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“).
 • BTA pasirūpina, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, pavyzdžiui, kai Asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, kurį Klientas atšaukia. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai Asmens duomenis, kuriuos Jūs reikalaujate ištrinti, BTA tvarko kitu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, vykdydama sutartinius įsipareigojimus, įstatymų reikalavimus.
 • Teisę į duomenų perkeliamumą.
 • BTA suteikia Jums galimybę gauti Jūsų duomenis pateiktus BTA ir tvarkomus remiantis sutikimu ir pagal sutartį, dažniausiai naudojamais elektroniniais formatais, pagal Jūsų prašymą.
 • Teisę pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų naudojimo Valstybinei duomenų inspekcijai, prieš tai kreipęsis į BTA. Mes įvertinsime Jūsų skundą sutinkamai su skundų pateikimo ir nagrinėjimo procedūra, esančia BTA tinklalapyje.

Profiliavimas – tai automatinis Asmens duomenų tvarkymas, naudojamas automatinių sprendimų priėmimo ir ruošiant specialius pasiūlymus.
BTA tvarko asmens duomenis, rengdama Klientui tinkamus pasiūlymus. Jei Klientas neprieštaravo, kad jam/jai būtų siunčiami komerciniai pranešimai, BTA turi teisę tvarkyti Asmens duomenis bendro pobūdžio ir individualiems BTA paslaugų pasiūlymams rengti.

Jūs turite galimybę kreiptis į BTA kokiu asmens duomenų tvarkymo klausimu:

 • e. paštu: bta@bta.lt arba adresu: Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215, Lietuva;
 • į Duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys yra: bta@bta.lt arba duomenuapsauga@bta.lt arba siųsti laiškus adresu: Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215, Duomenų apsaugos pareigūnui.
{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €
{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Išskaita KASKO draudimas
{{transform.translate(title)}} {{value}}
Įtrauktos rizikos

btar_covered_info_block_mtpl

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}
{{coveredPopup.coveredContent.title}}

{{coveredPopup.coveredContent.description}}

{{item.title}}
{{coveredPopup.formattedPrice(item.price)}} €accident_one_day_per_person
{{localized(risk.title)}}
{{coveredPopup.sparsePrice(price, true)}} €

Leiskite priminti

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
Jūsų sesija netrukus baigsis!

{{sessionTimeout.formattedTime}}

Draudėjo vairuotojo pažymėjimas
Transporto priemonės duomenys
{{ fieldsPopupHeading }}
{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
Netinkamas vairuotojo amžius
Nurodykite jauniausio vairuotojo amžių
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
Nurodykite vairavimo patirtį
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
{{popup.textTitle}}
Prašome palaukti!

Mums reikia kelių sekundžių, kad galėtume paruošti Jums geriausią pasiūlymą, galbūt nespėsite perskaityti šio pranešimo iki galo :)

Cookie
Slapukai
Cookies Settings
Slapukų nustatymai
Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie yra būtini, kad ši svetainė veiktų.
Jums sutikus, ši svetainė gali papildomai naudoti statistinius ir rinkodaros slapukus.

Jei sutinkate su visais slapukais, spustelėkite "Sutikti".
Jei norite atsisakyti slapukų, spustelėkite "Nesutinku". Savo pasirinkimus galite tvarkyti spustelėję "Pritaikyti nuostatas".

Daugiau informacijos rasite mūsų
slapukų politikoje
Daugiau informacijos rasite mūsų
Slapukų politikoje

Funkcionalumo (būtini) slapukai

Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui, jų negalima išjungti. Šiuos slapukus galima suskirstyti į sesijos slapukus ir nuolatinius slapukus, kuriuose nesaugoma asmens identifikavimo informacija. Sesijos slapukai ištrinami vos tik išėjus iš šios svetainės.


Statistikos slapukai

Šie slapukai naudojami, siekiant įvertinti naudojimąsi svetaine ir srauto šaltinius, norint gauti informacijos, reikalingos svetainės veikimui pagerinti. Šie slapukai padeda mums nustatyti, kurios svetainės paskyros yra populiariausios, ir gauti informacijos apie vartotojų naršymo įpročius. Šiuo tikslu mes naudojame Google Analytics statistikos įrankį. Visa surinkta informacija yra anoniminė, pagal ją negalima nustatyti jūsų tapatybės.


Rinkodaros slapukai

Šie trečiųjų šalių slapukai naudojami pateikti pagal Jūsų pageidavimus suasmenintą reklamą. Mes naudojame slapukus, padedančius mums apibendrinti informaciją apie jūsų šios svetainės naudojimo įpročius ir suteikti mums informacijos apie jūsų susidomėjimą, kad mes galėtume jums rodyti tik jūsų naudojimo įpročius atitinkančią reklamą. Jei nepageidaujate, kad mes jums rodytume bet kokią reklamą, palikite šią pasirinktį tuščią.